Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
The graphs show a plateau at the level of…
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Dentro de la figura se encuentra...
Within the picture is contained…
Περιγραφή μιας εικόνας
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
This diagram represents…and therefore shows that…
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
La forma del gráfico demuestra que...
The shape of the graph demonstrates that…
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Así, con el gráfico podemos predecir...
The graph can thus be used to predict…
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

La figura... representa...
Figure…representing…
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
La figura... muestra...
Figure…showing…
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
El diagrama... analiza...
Diagram…examining…
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
El diagrama... representa...
Diagram…depicting…
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος