Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Графики изображают прямую на уровне...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
画像は・・・・を含んでいる。
На рисунке мы можем увидеть...
Περιγραφή μιας εικόνας
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Форма графика показывает, что...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

図・・・・は・・・・を表しています。
... обозначает
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
図・・・・は・・・・を表している。
... обозначает
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
図・・・・は・・・・を説明している。
Диаграмма... рассматривает...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
図・・・・は・・・・を示している。
Диаграмма... изображает...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος