Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
画像は・・・・を含んでいる。
A figura contém...
Περιγραφή μιας εικόνας
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
A forma do diagrama demonstra que...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

図・・・・は・・・・を表しています。
Figura...representando...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
図・・・・は・・・・を表している。
Figura...mostrando...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagrama...examinando...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
図・・・・は・・・・を示している。
Diagrama...representando...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος