Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
图表显示在...水平下保持稳定
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
画像は・・・・を含んでいる。
图片中包含...
Περιγραφή μιας εικόνας
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
该图表显示,...至...期间,...比...多
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
图表表明...,因此得出...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
图表的变化表明...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
图中有明确的分布模式,这意味着...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
このグラフから・・・・ということが予想できる。
因此,该图表可以用来预测...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

図・・・・は・・・・を表しています。
数字...代表...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
図・・・・は・・・・を表している。
数字...表示...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
図・・・・は・・・・を説明している。
示图...表示...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
図・・・・は・・・・を示している。
示图...描绘...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος