Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
La bildo montras...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Περιγραφή μιας εικόνας
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figuro... reprezente...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figuro... montrante...
... figürü ...'i gösteriyor.
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagramo... ekzamenante...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagramo... prezente...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος