Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
La bildo montras...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Περιγραφή μιας εικόνας
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
La formo de la grafeo pruvas, ke...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figuro... reprezente...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figuro... montrante...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagramo... ekzamenante...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagramo... prezente...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος