Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
La bildo montras...
Billedet indeholder...
Περιγραφή μιας εικόνας
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Grafens facon demonstrerer at...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figuro... reprezente...
Figur... repræsenterer...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figuro... montrante...
Figur... viser...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagramo... ekzamenante...
Diagram... undersøger...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagramo... prezente...
Diagram... skildrer...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος