Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Billedet indeholder...
Bilden visar ...
Περιγραφή μιας εικόνας
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafens facon demonstrerer at...
Formen på diagrammet visar på att ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figur... repræsenterer...
Figur ... respresenterar ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figur... viser...
Figur ... visar ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram... undersøger...
Diagram ... undersöker ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram... skildrer...
Diagram ... skildrar ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος