Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Billedet indeholder...
Rysunek zawiera...
Περιγραφή μιας εικόνας
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafens facon demonstrerer at...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figur... repræsenterer...
Rysunek... przedstawia...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figur... viser...
Rysunek... pokazuje...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram... undersøger...
Diagram...bada...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram... skildrer...
Diagram... zobrazowuje...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος