Ελληνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Billedet indeholder...
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Περιγραφή μιας εικόνας
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafens facon demonstrerer at...
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figur... repræsenterer...
Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figur... viser...
Το σχήμα... δείχνει...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram... undersøger...
Το διάγραμμα... διερευνά...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram... skildrer...
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος