Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Billedet indeholder...
Im Bild ist ... enthalten...
Περιγραφή μιας εικόνας
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafens facon demonstrerer at...
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figur... repræsenterer...
Abbildung ... stellt ... dar.
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figur... viser...
Abbildung ... zeigt ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram... undersøger...
Diagramm ... untersucht...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram... skildrer...
Diagramm ... beschreibt...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος