Βιετναμέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Billedet indeholder...
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Περιγραφή μιας εικόνας
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafens facon demonstrerer at...
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figur... repræsenterer...
Hình... minh họa...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figur... viser...
Hình... thể hiện...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram... undersøger...
Biểu đồ... cho thấy...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram... skildrer...
Biểu đồ... mô tả...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος