Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Grafen viser et plateau ved niveauet...
The graphs show a plateau at the level of…
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Billedet indeholder...
Within the picture is contained…
Περιγραφή μιας εικόνας
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
This diagram represents…and therefore shows that…
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafens facon demonstrerer at...
The shape of the graph demonstrates that…
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
The graph can thus be used to predict…
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figur... repræsenterer...
Figure…representing…
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figur... viser...
Figure…showing…
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram... undersøger...
Diagram…examining…
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram... skildrer...
Diagram…depicting…
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος