Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Im Bild ist ... enthalten...
Această imagine conţine...
Περιγραφή μιας εικόνας
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Forma graficului demonstrează că...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Abbildung ... stellt ... dar.
Figura...reprezintă...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Abbildung ... zeigt ...
Figura...arătând...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagramm ... untersucht...
Diagrama...exprimând...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagramm ... beschreibt...
Diagrama...reprezentând...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος