Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
图表显示在...水平下保持稳定
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Im Bild ist ... enthalten...
图片中包含...
Περιγραφή μιας εικόνας
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
图表表明...,因此得出...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
图表的变化表明...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
因此,该图表可以用来预测...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Abbildung ... stellt ... dar.
数字...代表...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Abbildung ... zeigt ...
数字...表示...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagramm ... untersucht...
示图...表示...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagramm ... beschreibt...
示图...描绘...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος