Βιετναμέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Im Bild ist ... enthalten...
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Περιγραφή μιας εικόνας
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Abbildung ... stellt ... dar.
Hình... minh họa...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Abbildung ... zeigt ...
Hình... thể hiện...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagramm ... untersucht...
Biểu đồ... cho thấy...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagramm ... beschreibt...
Biểu đồ... mô tả...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος