Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
L'image contient...
Tässä kuvassa näkyy...
Περιγραφή μιας εικόνας
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
La forme du graphique démontre que...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figure...représentant...
Kaavio ... edustaa...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figure...montrant...
Kuva ... näyttää...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagramme...examinant...
Kaavio ... tarkastelee...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagramme...indiquant...
Kaavio ... esittää...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος