Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Le graphique montre un plateau au niveau de...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
L'image contient...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Περιγραφή μιας εικόνας
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
La forme du graphique démontre que...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figure...représentant...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figure...montrant...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagramme...examinant...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagramme...indiquant...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος