Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
L'image contient...
L'immagine mostra...
Περιγραφή μιας εικόνας
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
La forme du graphique démontre que...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figure...représentant...
L'immagine... rappresenta...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figure...montrant...
L'immagine... mostra...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagramme...examinant...
Il diagramma... spiega...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagramme...indiquant...
Il diagramma...rappresenta...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος