Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
L'image contient...
Im Bild ist ... enthalten...
Περιγραφή μιας εικόνας
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
La forme du graphique démontre que...
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figure...représentant...
Abbildung ... stellt ... dar.
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figure...montrant...
Abbildung ... zeigt ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagramme...examinant...
Diagramm ... untersucht...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagramme...indiquant...
Diagramm ... beschreibt...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος