Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Le graphique montre un plateau au niveau de...
The graphs show a plateau at the level of…
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
L'image contient...
Within the picture is contained…
Περιγραφή μιας εικόνας
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
This diagram represents…and therefore shows that…
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
La forme du graphique démontre que...
The shape of the graph demonstrates that…
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
The graph can thus be used to predict…
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figure...représentant...
Figure…representing…
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figure...montrant...
Figure…showing…
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagramme...examinant...
Diagram…examining…
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagramme...indiquant...
Diagram…depicting…
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος