Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Tässä kuvassa näkyy...
Περιγραφή μιας εικόνας
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Hình... minh họa...
Kaavio ... edustaa...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Hình... thể hiện...
Kuva ... näyttää...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Biểu đồ... cho thấy...
Kaavio ... tarkastelee...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Biểu đồ... mô tả...
Kaavio ... esittää...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος