Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
V obrázku je obsažen(a)...
Περιγραφή μιας εικόνας
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Tvar grafu ukazuje, že...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Hình... minh họa...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Hình... thể hiện...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Biểu đồ... cho thấy...
Diagram... zkoumá...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Biểu đồ... mô tả...
Diagram... znázorňuje
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος