Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
The graphs show a plateau at the level of…
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Within the picture is contained…
Περιγραφή μιας εικόνας
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
This diagram represents…and therefore shows that…
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
The shape of the graph demonstrates that…
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
The graph can thus be used to predict…
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Hình... minh họa...
Figure…representing…
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Hình... thể hiện...
Figure…showing…
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Biểu đồ... cho thấy...
Diagram…examining…
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Biểu đồ... mô tả...
Diagram…depicting…
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος