Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
تحتوي الصورةُ على...
L'immagine mostra...
Περιγραφή μιας εικόνας
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

الشكل... يمثل...
L'immagine... rappresenta...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
الشكل... يبيّن...
L'immagine... mostra...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
الرسم التوضيحي... يدرس...
Il diagramma... spiega...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Il diagramma...rappresenta...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος