Ταϊλανδέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
The graphs show a plateau at the level of…
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Within the picture is contained…
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Περιγραφή μιας εικόνας
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

This diagram represents…and therefore shows that…
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
The shape of the graph demonstrates that…
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
The graph can thus be used to predict…
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figure…representing…
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figure…showing…
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram…examining…
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram…depicting…
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος