Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
The graphs show a plateau at the level of…
Графики изображают прямую на уровне...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Within the picture is contained…
На рисунке мы можем увидеть...
Περιγραφή μιας εικόνας
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

This diagram represents…and therefore shows that…
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
The shape of the graph demonstrates that…
Форма графика показывает, что...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
The graph can thus be used to predict…
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figure…representing…
... обозначает
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figure…showing…
... обозначает
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram…examining…
Диаграмма... рассматривает...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram…depicting…
Диаграмма... изображает...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος