Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
The graphs show a plateau at the level of…
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Within the picture is contained…
Această imagine conţine...
Περιγραφή μιας εικόνας
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

This diagram represents…and therefore shows that…
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
The shape of the graph demonstrates that…
Forma graficului demonstrează că...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
The graph can thus be used to predict…
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figure…representing…
Figura...reprezintă...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figure…showing…
Figura...arătând...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram…examining…
Diagrama...exprimând...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram…depicting…
Diagrama...reprezentând...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος