Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
The graphs show a plateau at the level of…
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Within the picture is contained…
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Περιγραφή μιας εικόνας
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

This diagram represents…and therefore shows that…
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
The shape of the graph demonstrates that…
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
The graph can thus be used to predict…
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figure…representing…
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figure…showing…
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram…examining…
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram…depicting…
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος