Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
The graphs show a plateau at the level of…
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Within the picture is contained…
De afbeelding bevat ...
Περιγραφή μιας εικόνας
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

This diagram represents…and therefore shows that…
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
The shape of the graph demonstrates that…
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
The graph can thus be used to predict…
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figure…representing…
Afbeelding ... geeft ... weer.
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figure…showing…
Afbeelding ... toont ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram…examining…
Diagram ... onderzoekt ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram…depicting…
Diagram ... beschrijft ...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος