Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
The graphs show a plateau at the level of…
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Within the picture is contained…
Dentro de la figura se encuentra...
Περιγραφή μιας εικόνας
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

This diagram represents…and therefore shows that…
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
The shape of the graph demonstrates that…
La forma del gráfico demuestra que...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
The graph can thus be used to predict…
Así, con el gráfico podemos predecir...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figure…representing…
La figura... representa...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figure…showing…
La figura... muestra...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram…examining…
El diagrama... analiza...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram…depicting…
El diagrama... representa...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος