Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
The graphs show a plateau at the level of…
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Within the picture is contained…
画像は・・・・を含んでいる。
Περιγραφή μιας εικόνας
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

This diagram represents…and therefore shows that…
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
The shape of the graph demonstrates that…
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
The graph can thus be used to predict…
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figure…representing…
図・・・・は・・・・を表しています。
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figure…showing…
図・・・・は・・・・を表している。
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram…examining…
図・・・・は・・・・を説明している。
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram…depicting…
図・・・・は・・・・を示している。
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος