Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Διαγράμματα και Παραστάσεις

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Περιγραφή

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
The graphs show a plateau at the level of…
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Περιγραφή μιας τάσης σε μια γραφική παράσταση
Within the picture is contained…
L'image contient...
Περιγραφή μιας εικόνας
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Περιγραφή των περιεχομένων ενός διαγράμματος

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Ερμηνεία

This diagram represents…and therefore shows that…
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
The shape of the graph demonstrates that…
La forme du graphique démontre que...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Ερμηνεία και εξήγηση σε βάθος μιας γραφικής αναπαράστασης
The graph can thus be used to predict…
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Πρόβλεψη μελλοντικής τάσης βάση μιας γραφικής παράστασης
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Περιγραφή διαφόρων επεξηγηματικών προσεγγίσεων μιας γραφικής αναπαράστασης

Διαγράμματα και Παραστάσεις - Υπομνήματα

Figure…representing…
Figure...représentant...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Figure…showing…
Figure...montrant...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram…examining…
Diagramme...examinant...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος
Diagram…depicting…
Diagramme...indiquant...
Περιγραφή επεξήγησης γραφικού διαγράμματος