Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Συστατική Επιστολή

Συστατική Επιστολή - Εισαγωγή

Sayın Yetkili,
Bäste herrn,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Sayın Yetkili,
Bästa frun,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Sayın Yetkili,
Bästa herr eller fru,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Sayın Yetkililer,
Bästa herrar,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Yetkili makama,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Sayın Ahmet Bey,
Bäste herr Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Sayın Ayşe Hanım,
Bästa fru Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Sayın Dilek Hanım,
Bästa fröken Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Sayın Lale Hanım,
Bästa fru Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως.
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Περιγραφή του πώς γνωρίζετε τον υποψήφιο
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Περιγραφή του πώς γνωρίζετε τον υποψήφιο
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Περιγραφή του πώς γνωρίζετε τον υποψήφιο
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Περιγραφή του πώς γνωρίζετε τον υποψήφιο
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει

Συστατική Επιστολή - Δεξιότητες

Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια θετική πτυχή της προσωπικότητας του υποψηφίου
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
... utmärkte sig genom att ...
Χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια θετική πτυχή της προσωπικότητας του υποψηφίου
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Hens största talang är / finns inom ...
Χρησιμοποιείται για να υποδείξει τις κύριες δεξιότητες του υποψηφίου
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Hen är en kreativ problemlösare.
Περιγραφή της ικανότητας ενός ατόμου να ξεπεράσει οποιαδήποτε πρόκληση
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Hen har en bred kompetens.
Περιγραφή υποψήφιου ο οποίος έχει ένα ισορροπημένο φάσμα δεξιοτήτων
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Περιγραφή υποψήφιου με καλές δεξιότητες επικοινωνίας
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Hen hanterar ansvar väl.
Περιγραφή ατόμου που μπορεί να διευθύνει καλά μια ομάδα ή ένα πρότζεκτ και δουλεύει καλά υπό πίεση
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Περιγραφή των δυνατοτήτων ενός ατόμου
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Περιγραφή ενός έξυπνου και δυναμικού ατόμου
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Χρησιμοποιείται για να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με την ικανότητα του υποψηφίου να κάνει κάτι
... onun sıradışı özelliğidir.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Περιγραφή της καλύτερης ιδιότητας ενός ατόμου
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Περιγραφή της ικανότητα ενός ατόμου να συμμετέχει ενεργά στην δουλειά του
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Περιγραφή ενός έξυπνου και δυναμικού ατόμου

Συστατική Επιστολή - Ευθύνες Εργασίας

Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Περιγραφή των καθηκόντων ενός ατόμου
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Περιγραφή των καθηκόντων ενός ατόμου
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Περιγραφή των εβδομαδιαίων καθηκόντων ενός ατόμου

Συστατική Επιστολή - Αξιολόγηση

Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Θετική αξιολόγηση ενός υποψήφιου
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Εξαιρετικά θετική αξιολόγηση ενός ατόμου
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Θετική αξιολόγηση ενός ατόμου
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Θετική αξιολόγηση ενός ατόμου
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Αρνητική αξιολόγηση ενός υποψηφίου
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Σύσταση υποψήφιου για συγκεκριμένους λόγους, ένας πολύ θετικός τρόπος αξιολόγησης ενός υποψηφίου

Συστατική Επιστολή - Κλείσιμο

... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Επίλογος θετικής συστατικής επιστολής
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Επίλογος συστατικής επιστολής όπου ο υποψήφιος δε θεωρείται κατάλληλος
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Επίλογος θετικής συστατικής επιστολής
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Επίλογος θετικής συστατικής επιστολής