Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Συστατική Επιστολή

Συστατική Επιστολή - Εισαγωγή

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Gentilissimo,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Gentilissima,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
A chi di competenza,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Alla cortese attenzione di ...,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
A quem possa interessar,
A chi di competenza,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
É com satisfação que forneço referências sobre...
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως.
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Περιγραφή του πώς γνωρίζετε τον υποψήφιο
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Περιγραφή του πώς γνωρίζετε τον υποψήφιο
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Περιγραφή του πώς γνωρίζετε τον υποψήφιο
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Περιγραφή του πώς γνωρίζετε τον υποψήφιο
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει

Συστατική Επιστολή - Δεξιότητες

Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια θετική πτυχή της προσωπικότητας του υποψηφίου
... distinguiu-se por ...
...si è distinto/a più volte per...
Χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια θετική πτυχή της προσωπικότητας του υποψηφίου
O seu maior talento é ...
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Χρησιμοποιείται για να υποδείξει τις κύριες δεξιότητες του υποψηφίου
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Περιγραφή της ικανότητας ενός ατόμου να ξεπεράσει οποιαδήποτε πρόκληση
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Περιγραφή υποψήφιου ο οποίος έχει ένα ισορροπημένο φάσμα δεξιοτήτων
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Περιγραφή υποψήφιου με καλές δεξιότητες επικοινωνίας
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Περιγραφή ατόμου που μπορεί να διευθύνει καλά μια ομάδα ή ένα πρότζεκτ και δουλεύει καλά υπό πίεση
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Περιγραφή των δυνατοτήτων ενός ατόμου
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Περιγραφή ενός έξυπνου και δυναμικού ατόμου
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Χρησιμοποιείται για να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με την ικανότητα του υποψηφίου να κάνει κάτι
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
È estremamente portato per...
Περιγραφή της καλύτερης ιδιότητας ενός ατόμου
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Ha sempre preso parte attiva in...
Περιγραφή της ικανότητα ενός ατόμου να συμμετέχει ενεργά στην δουλειά του
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Περιγραφή ενός έξυπνου και δυναμικού ατόμου

Συστατική Επιστολή - Ευθύνες Εργασίας

Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Περιγραφή των καθηκόντων ενός ατόμου
Suas principais responsabilidades eram...
I suoi doveri principali erano:
Περιγραφή των καθηκόντων ενός ατόμου
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Περιγραφή των εβδομαδιαίων καθηκόντων ενός ατόμου

Συστατική Επιστολή - Αξιολόγηση

Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Θετική αξιολόγηση ενός υποψήφιου
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Εξαιρετικά θετική αξιολόγηση ενός ατόμου
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Θετική αξιολόγηση ενός ατόμου
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
Θετική αξιολόγηση ενός ατόμου
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Αρνητική αξιολόγηση ενός υποψηφίου
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Σύσταση υποψήφιου για συγκεκριμένους λόγους, ένας πολύ θετικός τρόπος αξιολόγησης ενός υποψηφίου

Συστατική Επιστολή - Κλείσιμο

... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
Επίλογος θετικής συστατικής επιστολής
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Επίλογος συστατικής επιστολής όπου ο υποψήφιος δε θεωρείται κατάλληλος
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Επίλογος θετικής συστατικής επιστολής
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Επίλογος θετικής συστατικής επιστολής