Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Συστατική Επιστολή

Συστατική Επιστολή - Εισαγωγή

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Monsieur,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Madame,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Madame, Monsieur,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Madame, Monsieur
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
A quem possa interessar,
Aux principaux concernés,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Monsieur Dupont,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Madame Dupont,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Mademoiselle Dupont,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Madame Dupont,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
É com satisfação que forneço referências sobre...
C'est avec plaisir que je recommande...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως.
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Περιγραφή του πώς γνωρίζετε τον υποψήφιο
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Περιγραφή του πώς γνωρίζετε τον υποψήφιο
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Περιγραφή του πώς γνωρίζετε τον υποψήφιο
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Περιγραφή του πώς γνωρίζετε τον υποψήφιο
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει

Συστατική Επιστολή - Δεξιότητες

Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια θετική πτυχή της προσωπικότητας του υποψηφίου
... distinguiu-se por ...
... se distingue par...
Χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια θετική πτυχή της προσωπικότητας του υποψηφίου
O seu maior talento é ...
Sa qualité principale est ...
Χρησιμοποιείται για να υποδείξει τις κύριες δεξιότητες του υποψηφίου
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Περιγραφή της ικανότητας ενός ατόμου να ξεπεράσει οποιαδήποτε πρόκληση
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Il/elle possède une large palette de compétences.
Περιγραφή υποψήφιου ο οποίος έχει ένα ισορροπημένο φάσμα δεξιοτήτων
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Il/elle communique ses idées clairement.
Περιγραφή υποψήφιου με καλές δεξιότητες επικοινωνίας
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Περιγραφή ατόμου που μπορεί να διευθύνει καλά μια ομάδα ή ένα πρότζεκτ και δουλεύει καλά υπό πίεση
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Περιγραφή των δυνατοτήτων ενός ατόμου
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Περιγραφή ενός έξυπνου και δυναμικού ατόμου
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Χρησιμοποιείται για να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με την ικανότητα του υποψηφίου να κάνει κάτι
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Περιγραφή της καλύτερης ιδιότητας ενός ατόμου
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Il/elle participe activement dans...
Περιγραφή της ικανότητα ενός ατόμου να συμμετέχει ενεργά στην δουλειά του
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Περιγραφή ενός έξυπνου και δυναμικού ατόμου

Συστατική Επιστολή - Ευθύνες Εργασίας

Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Περιγραφή των καθηκόντων ενός ατόμου
Suas principais responsabilidades eram...
Ses principales fonctions consistaient en...
Περιγραφή των καθηκόντων ενός ατόμου
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Περιγραφή των εβδομαδιαίων καθηκόντων ενός ατόμου

Συστατική Επιστολή - Αξιολόγηση

Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Θετική αξιολόγηση ενός υποψήφιου
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Εξαιρετικά θετική αξιολόγηση ενός ατόμου
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Θετική αξιολόγηση ενός ατόμου
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
Θετική αξιολόγηση ενός ατόμου
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Αρνητική αξιολόγηση ενός υποψηφίου
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Σύσταση υποψήφιου για συγκεκριμένους λόγους, ένας πολύ θετικός τρόπος αξιολόγησης ενός υποψηφίου

Συστατική Επιστολή - Κλείσιμο

... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
Επίλογος θετικής συστατικής επιστολής
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Επίλογος συστατικής επιστολής όπου ο υποψήφιος δε θεωρείται κατάλληλος
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Επίλογος θετικής συστατικής επιστολής
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Επίλογος θετικής συστατικής επιστολής