Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Συστατική Επιστολή

Συστατική Επιστολή - Εισαγωγή

Gentilissimo,
Dear Sir,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Gentilissima,
Dear Madam,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
A chi di competenza,
Dear Sir / Madam,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Alla cortese attenzione di ...,
Dear Sirs,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
A chi di competenza,
To whom it may concern,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Gentilissimo Sig. Rossi,
Dear Mr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Dear Mrs. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Gentilissima Sig.na Verdi,
Dear Miss Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Dear Ms. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως.
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Περιγραφή του πώς γνωρίζετε τον υποψήφιο
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Περιγραφή του πώς γνωρίζετε τον υποψήφιο
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Περιγραφή του πώς γνωρίζετε τον υποψήφιο
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Περιγραφή του πώς γνωρίζετε τον υποψήφιο
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο για το οποίο γράφει

Συστατική Επιστολή - Δεξιότητες

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια θετική πτυχή της προσωπικότητας του υποψηφίου
...si è distinto/a più volte per...
...distinguished himself / herself by…
Χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια θετική πτυχή της προσωπικότητας του υποψηφίου
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
His / her greatest talent is / lies in…
Χρησιμοποιείται για να υποδείξει τις κύριες δεξιότητες του υποψηφίου
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
He / she is a creative problem-solver.
Περιγραφή της ικανότητας ενός ατόμου να ξεπεράσει οποιαδήποτε πρόκληση
....dispone di una vasta gamma di abilità.
He / she has a broad range of skills.
Περιγραφή υποψήφιου ο οποίος έχει ένα ισορροπημένο φάσμα δεξιοτήτων
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Περιγραφή υποψήφιου με καλές δεξιότητες επικοινωνίας
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
He / she handles responsibility well.
Περιγραφή ατόμου που μπορεί να διευθύνει καλά μια ομάδα ή ένα πρότζεκτ και δουλεύει καλά υπό πίεση
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Περιγραφή των δυνατοτήτων ενός ατόμου
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Περιγραφή ενός έξυπνου και δυναμικού ατόμου
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Χρησιμοποιείται για να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με την ικανότητα του υποψηφίου να κάνει κάτι
È estremamente portato per...
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Περιγραφή της καλύτερης ιδιότητας ενός ατόμου
Ha sempre preso parte attiva in...
He / she always takes an active role in… .
Περιγραφή της ικανότητα ενός ατόμου να συμμετέχει ενεργά στην δουλειά του
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Περιγραφή ενός έξυπνου και δυναμικού ατόμου

Συστατική Επιστολή - Ευθύνες Εργασίας

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Περιγραφή των καθηκόντων ενός ατόμου
I suoi doveri principali erano:
His / her main responsibilities were…
Περιγραφή των καθηκόντων ενός ατόμου
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
His / her weekly tasks involved…
Περιγραφή των εβδομαδιαίων καθηκόντων ενός ατόμου

Συστατική Επιστολή - Αξιολόγηση

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Θετική αξιολόγηση ενός υποψήφιου
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Εξαιρετικά θετική αξιολόγηση ενός ατόμου
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Θετική αξιολόγηση ενός ατόμου
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Θετική αξιολόγηση ενός ατόμου
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Αρνητική αξιολόγηση ενός υποψηφίου
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Σύσταση υποψήφιου για συγκεκριμένους λόγους, ένας πολύ θετικός τρόπος αξιολόγησης ενός υποψηφίου

Συστατική Επιστολή - Κλείσιμο

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Επίλογος θετικής συστατικής επιστολής
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Επίλογος συστατικής επιστολής όπου ο υποψήφιος δε θεωρείται κατάλληλος
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Επίλογος θετικής συστατικής επιστολής
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Επίλογος θετικής συστατικής επιστολής