Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Συνοδευτική Επιστολή

Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή

Hyvä Herra,
Dear Sir,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο
Hyvä Rouva,
Dear Madam,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο
Hyvä vastaanottaja,
Dear Sir / Madam,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και φύλο του παραλήπτη είναι άγνωστα
Hyvät vastaanottajat,
Dear Sirs,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Hyvät vastaanottajat,
To whom it may concern,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Hyvä herra Smith,
Dear Mr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Hyvä rouva Smith,
Dear Mrs. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Hyvä neiti Smith,
Dear Miss Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Hyvä neiti / rouva Smith,
Dear Ms. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Hyvä John Smith,
Dear John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως.
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό
Kirjoitamme teille liittyen...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε στο διαδίκτυο
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
I refer to your advertisement in…dated… .
Βασική φόρμουλα που εξηγεί που βρέθηκε μια αγγελία
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
Haluaisin hakea ... paikkaa...
I would like to apply for the position of…
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Χρησιμοποιείται ως αρχική φράση για να περιγράψει την τρέχουσα επαγγελματική σας κατάσταση

Συνοδευτική Επιστολή - Eπιχειρήματα

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
I am particularly interested in this job, as…
Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
I would like to work for you, in order to…
Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση
Vahvuuksiini kuuluvat...
My strengths are…
Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών σας
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Περιγραφή των δικών σας αδυναμιών, σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα σας να βελτιωθείτε
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
I would be well suited to the position because…
Επεξήγηση γιατί είστε ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος για μια θέση εργασίας
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Επεξήγηση ότι μέχρι στιγμής δεν έχετε εργαστεί σε ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό τομέα, αλλά μπορείτε να επιδείξετε τις ικανότητές από άλλες εμπειρίες που είχατε
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Περιγραφή των ικανοτήτων που σας κάνουν ιδανικούς γι΄ αυτή τη θέση εργασίας
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της ικανότητας σας να αποκτήσετε νέες δεξιότητες.
Asiantuntemukseni keskittyy...
My area of expertise is…
Περιγραφή του τομέα εργασίας όπου έχετε τις πιο πολλές γνώσεις και εμπειρία
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Whilst working at… I became highly competent in…
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της θέλησης σας να μάθετε νέες δεξιότητες
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Περιγραφή της καταλληλότητας σας για μια θέση βάση της προηγούμενης εργασιακής σας εμπειρίας
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Even under pressure I can maintain high standards.
Περιγραφή της ικανότητας εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Ανάδειξη του βιογραφικού σας και έμφαση της προσαρμοστικότητας σας σε μια νέα θέση εργασίας
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Περιγραφή των δεξιοτήτων που έχετε αποκτήσει στην παρούσα εργασία σας
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Χρησιμοποιείται για να δείξει πρόσθετες δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω της τρέχουσας εργασία σας. Δεξιότητες που δεν μπορούν κανονικά να συνδεθούν με τον επαγγελματικό τίτλο σας

Συνοδευτική Επιστολή - Δεξιότητες

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
My native language is…, but I can also speak…
Περιγραφή της μητρικής σας γλώσσας καθώς και άλλως γλωσσών που μιλάτε
Hallitsen ...kielen loistavasti...
I have an excellent command of…
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
Minulla on hyvät perustaidot...
I have a working knowledge of…
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε αρκετά καλά
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
I have …years experience of working…
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
I am an experienced user of…
Περιγραφή γνώσης χειρισμού Η/Υ
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
I believe I possess the right combination of...and… .
Περιγραφή της ισορροπίας των δεξιοτήτων σας
Erinomainen kyky kommunikoida
Excellent communication skills
Η δυνατότητα να μοιραστείτε πληροφορίες και να δώσετε εξηγήσεις στους συναδέλφους σας
Deduktiivinen ajattelu
Deductive reasoning
Η ικανότητα να κατανοήσετε κάτι και να δώσετε εξηγήσεις γρήγορα και αποτελεσματικά
Looginen ajattelu
Logical thinking
Η ικανότητα να αναπτύξετε τις ιδέες σας με ακρίβεια
Analyyttiset taidot
Analytical skills
Η ικανότητα να αξιολογήσετε τα πράγματα με λεπτομέρεια
Hyvät ihmissuhdetaidot
Good interpersonal skills
Η ικανότητα να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε αποτελεσματικά με τους συναδέλφους σας.
Neuvottelukyvyt
Negotiation skills
Η ικανότητα να κάνετε επιχειρηματικές συμφωνίες με άλλες εταιρείες αποτελεσματικά
Esiintymistaidot
Presentation skills
Η ικανότητα να επικοινωνείτε αποτελεσματικά ιδέες μπροστά σε μια μεγάλη ομάδα

Συνοδευτική Επιστολή - Κλείσιμο

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Επίλογος με έμφαση στην δυνατότητα συνέντευξης
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Please find my résumé / CV attached.
Τυποποιημένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για να ειπωθεί στον εργοδότη ότι το βιογραφικό σας συμπεριλαμβάνεται με την συνοδευτική επιστολή σας
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
I can supply references from…if required.
Βασική φόρμουλα που χρησιμοποιείται για να δηλωθεί στον εργοδότη ότι διαθέτετε συστάσεις
Suosituksia voi pyytää...
References can be requested from…
Σημείωση σχετικά με συστάσεις και πρόσωπα επαφής
Olen saatavilla haastatteluun...
I am available for interview on…
Ένδειξη ότι είστε διαθέσιμοι για συνέντευξη
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Αναφορά προτιμώμενου μέσου επικοινωνίας και ευχαριστίες για την επεξεργασία της αίτησης εργασίας σας
Ystävällisin terveisin,
Yours faithfully,
Επίσημος χαιρετισμός, το όνομα του παραλήπτη είναι άγνωστο
Ystävällisin terveisin,
Yours sincerely,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται συχνά, ο παραλήπτης είναι γνωστός
Kunnioittavasti,
Respectfully yours,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται ευρέως, το όνομα του παραλήπτη είναι γνωστό
Parhain terveisin,
Kind/Best regards,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό