Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Συνοδευτική Επιστολή

Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή

拝啓
Geachte heer
Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο
拝啓
Geachte mevrouw
Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο
拝啓
Geachte heer, mevrouw
Επίσημη επιστολή, το όνομα και φύλο του παραλήπτη είναι άγνωστα
拝啓
Geachte dames en heren
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
関係者各位
Geachte dames en heren
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
拝啓 
Geachte heer Jansen
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
拝啓
・・・・様
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
拝啓
・・・・様
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
拝啓
・・・・様
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
拝啓
・・・・様
Beste meneer Jansen
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως.
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε στο διαδίκτυο
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Βασική φόρμουλα που εξηγεί που βρέθηκε μια αγγελία
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Ik solliciteer naar de functie van ...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Χρησιμοποιείται ως αρχική φράση για να περιγράψει την τρέχουσα επαγγελματική σας κατάσταση

Συνοδευτική Επιστολή - Eπιχειρήματα

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση
私の強みは・・・・
Mijn sterke punten zijn ...
Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών σας
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Περιγραφή των δικών σας αδυναμιών, σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα σας να βελτιωθείτε
・・・・することで貢献することができます。
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Επεξήγηση γιατί είστε ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος για μια θέση εργασίας
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Επεξήγηση ότι μέχρι στιγμής δεν έχετε εργαστεί σε ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό τομέα, αλλά μπορείτε να επιδείξετε τις ικανότητές από άλλες εμπειρίες που είχατε
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Περιγραφή των ικανοτήτων που σας κάνουν ιδανικούς γι΄ αυτή τη θέση εργασίας
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της ικανότητας σας να αποκτήσετε νέες δεξιότητες.
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Mijn vakgebied is ...
Περιγραφή του τομέα εργασίας όπου έχετε τις πιο πολλές γνώσεις και εμπειρία
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της θέλησης σας να μάθετε νέες δεξιότητες
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Περιγραφή της καταλληλότητας σας για μια θέση βάση της προηγούμενης εργασιακής σας εμπειρίας
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Περιγραφή της ικανότητας εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Ανάδειξη του βιογραφικού σας και έμφαση της προσαρμοστικότητας σας σε μια νέα θέση εργασίας
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Περιγραφή των δεξιοτήτων που έχετε αποκτήσει στην παρούσα εργασία σας
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Χρησιμοποιείται για να δείξει πρόσθετες δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω της τρέχουσας εργασία σας. Δεξιότητες που δεν μπορούν κανονικά να συνδεθούν με τον επαγγελματικό τίτλο σας

Συνοδευτική Επιστολή - Δεξιότητες

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Περιγραφή της μητρικής σας γλώσσας καθώς και άλλως γλωσσών που μιλάτε
・・・・語を話すことができます。
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε αρκετά καλά
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα
・・・・を使いこなすことができます。
Ik beschik over goede kennis van ...
Περιγραφή γνώσης χειρισμού Η/Υ
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Περιγραφή της ισορροπίας των δεξιοτήτων σας
コミュニケーション能力
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Η δυνατότητα να μοιραστείτε πληροφορίες και να δώσετε εξηγήσεις στους συναδέλφους σας
演繹的推理力
Analytisch denkvermogen
Η ικανότητα να κατανοήσετε κάτι και να δώσετε εξηγήσεις γρήγορα και αποτελεσματικά
論理的思考能力
Logisch denkvermogen
Η ικανότητα να αναπτύξετε τις ιδέες σας με ακρίβεια
分析能力
Analytische vaardigheden
Η ικανότητα να αξιολογήσετε τα πράγματα με λεπτομέρεια
対人能力
Goede intermenselijke vaardigheden
Η ικανότητα να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε αποτελεσματικά με τους συναδέλφους σας.
交渉能力
Onderhandelingsvaardigheden
Η ικανότητα να κάνετε επιχειρηματικές συμφωνίες με άλλες εταιρείες αποτελεσματικά
プレゼンテーション能力
Presentatievaardigheden
Η ικανότητα να επικοινωνείτε αποτελεσματικά ιδέες μπροστά σε μια μεγάλη ομάδα

Συνοδευτική Επιστολή - Κλείσιμο

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Επίλογος με έμφαση στην δυνατότητα συνέντευξης
履歴書を同封いたしました。
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Τυποποιημένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για να ειπωθεί στον εργοδότη ότι το βιογραφικό σας συμπεριλαμβάνεται με την συνοδευτική επιστολή σας
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Βασική φόρμουλα που χρησιμοποιείται για να δηλωθεί στον εργοδότη ότι διαθέτετε συστάσεις
・・・・から推薦状を頂きました。
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Σημείωση σχετικά με συστάσεις και πρόσωπα επαφής
・・・・日なら伺うことができます。
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Ένδειξη ότι είστε διαθέσιμοι για συνέντευξη
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Αναφορά προτιμώμενου μέσου επικοινωνίας και ευχαριστίες για την επεξεργασία της αίτησης εργασίας σας
敬具
Met vriendelijke groet,
Επίσημος χαιρετισμός, το όνομα του παραλήπτη είναι άγνωστο
敬具
Met vriendelijke groet,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται συχνά, ο παραλήπτης είναι γνωστός
敬具
Hoogachtend,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται ευρέως, το όνομα του παραλήπτη είναι γνωστό
敬具
Met de beste groeten,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό