Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Συνοδευτική Επιστολή

Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή

Thưa ông,
Tisztelt Uram!
Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο
Thưa bà,
Tisztelt Hölgyem!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο
Thưa ông/bà,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Επίσημη επιστολή, το όνομα και φύλο του παραλήπτη είναι άγνωστα
Thưa các ông bà,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Thưa ông/bà,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Tisztelt Smith Úr!
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Kính gửi bà Trần Thị B,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Kính gửi bà Trần Thị B,
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Kính gửi bà Trần Thị B,
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Kedves Smith John!
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως.
Tôi viết thư này để ứng tuyển vào vị trí... được quảng cáo trên... vào ngày...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό
Tôi xin liên hệ với ông/bà về vị trí... được quảng cáo vào ngày...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε στο διαδίκτυο
Tôi xin phép liên hệ về quảng cáo tuyển dụng của ông/bà trên... đăng ngày...
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Βασική φόρμουλα που εξηγεί που βρέθηκε μια αγγελία
Qua tạp chí/tập san... số..., tôi được biết công ty ông/bà đang tuyển nhân sự cho vị trí... mà tôi rất quan tâm.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό
Tôi rất vinh hạnh được ứng tuyển vị trí... mà công ty ông/bà đang quảng cáo.
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
Tôi muốn được ứng tuyển vào vị trí...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
Hiện nay tôi đang làm việc tại..., và công việc của tôi bao gồm...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Χρησιμοποιείται ως αρχική φράση για να περιγράψει την τρέχουσα επαγγελματική σας κατάσταση

Συνοδευτική Επιστολή - Eπιχειρήματα

Tôi rất quan tâm tới công việc này vì...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση
Tôi muốn được làm việc tại công ty của ông/bà để...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση
Các thế mạnh của tôi là...
Erősségeim ...
Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών σας
Một (số) điểm yếu của tôi là... Nhưng tôi luôn cố gắng không ngừng để khắc phục những mặt hạn chế này.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Περιγραφή των δικών σας αδυναμιών, σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα σας να βελτιωθείτε
Tôi cảm thấy mình phù hợp với vị trí này bởi vì...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Επεξήγηση γιατί είστε ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος για μια θέση εργασίας
Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong..., tôi đã từng...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Επεξήγηση ότι μέχρι στιγμής δεν έχετε εργαστεί σε ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό τομέα, αλλά μπορείτε να επιδείξετε τις ικανότητές από άλλες εμπειρίες που είχατε
Trình độ/Kĩ năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà công việc ở Quý công ty đề ra.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Περιγραφή των ικανοτήτων που σας κάνουν ιδανικούς γι΄ αυτή τη θέση εργασίας
Khi làm việc ở vị trí..., tôi đã học/tích lũy/mở rộng kiến thức của mình về lĩnh vực...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της ικανότητας σας να αποκτήσετε νέες δεξιότητες.
Chuyên ngành của tôi là...
Szakterületem a ....
Περιγραφή του τομέα εργασίας όπου έχετε τις πιο πολλές γνώσεις και εμπειρία
Khi còn làm việc tại..., tôi đã trau dồi kiến thức và kĩ năng...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της θέλησης σας να μάθετε νέες δεξιότητες
Kể cả khi làm việc với cường độ cao, tôi không bao giờ xem nhẹ hiệu quả công việc, và vì thế tôi cảm thấy mình rất phù hợp với nhu cầu của vị trí...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Περιγραφή της καταλληλότητας σας για μια θέση βάση της προηγούμενης εργασιακής σας εμπειρίας
Kể cả khi làm việc dưới áp lực, kết quả công việc của tôi vẫn luôn đạt yêu cầu.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Περιγραφή της ικανότητας εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
Và vì vậy, tôi rất muốn có được cơ hội để kết hợp giữa đáp ứng mối quan tâm cá nhân của mình và đảm nhận công việc này.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας
Tôi rất quan tâm tới... và muốn được trao cơ hội để mở rộng kiến thức của mình khi làm việc tại Quý công ty.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας
Như ông/bà có thể thấy trong hồ sơ tôi đính kèm, kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà vị trí này đề ra.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Ανάδειξη του βιογραφικού σας και έμφαση της προσαρμοστικότητας σας σε μια νέα θέση εργασίας
Là... tại công ty..., tôi có cơ hội làm việc theo nhóm trong một môi trường áp lực cao. Nhờ vậy tôi đã rèn luyện được khả năng phối hợp với đồng đội và hoàn thành công việc đúng tiến độ.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Περιγραφή των δεξιοτήτων που έχετε αποκτήσει στην παρούσα εργασία σας
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ của vị trí..., tôi còn có cơ hội rèn luyện các kĩ năng...
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Χρησιμοποιείται για να δείξει πρόσθετες δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω της τρέχουσας εργασία σας. Δεξιότητες που δεν μπορούν κανονικά να συνδεθούν με τον επαγγελματικό τίτλο σας

Συνοδευτική Επιστολή - Δεξιότητες

Tiếng bản ngữ của tôi là..., và tôi còn có thể sử dụng tiếng...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Περιγραφή της μητρικής σας γλώσσας καθώς και άλλως γλωσσών που μιλάτε
Tôi có khả năng sử dụng... thành thạo.
Magas szinten beszélek...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
Tôi có thể sử dụng... ở mức khá.
Középszinten beszélek....
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε αρκετά καλά
Tôi có... năm kinh nghiệm trong...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα
Tôi có thể sử dụng thành thạo...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Περιγραφή γνώσης χειρισμού Η/Υ
Tôi có khả năng... và...
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Περιγραφή της ισορροπίας των δεξιοτήτων σας
Kĩ năng giao tiếp tốt
Kiváló kommunikációs készség
Η δυνατότητα να μοιραστείτε πληροφορίες και να δώσετε εξηγήσεις στους συναδέλφους σας
Khả năng suy diễn, lý luận
Deduktív érvelés
Η ικανότητα να κατανοήσετε κάτι και να δώσετε εξηγήσεις γρήγορα και αποτελεσματικά
Khả năng suy nghĩ logic
Logikus gondolkodás
Η ικανότητα να αναπτύξετε τις ιδέες σας με ακρίβεια
Kĩ năng phân tích
Analitikus készségek
Η ικανότητα να αξιολογήσετε τα πράγματα με λεπτομέρεια
Kĩ năng ứng xử và tạo lập quan hệ
Jó interperszonális készség
Η ικανότητα να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε αποτελεσματικά με τους συναδέλφους σας.
Kĩ năng thương lượng
Jó tárgyalási készség
Η ικανότητα να κάνετε επιχειρηματικές συμφωνίες με άλλες εταιρείες αποτελεσματικά
Kĩ năng thuyết trình
Előadó készség/Prezentációs készség
Η ικανότητα να επικοινωνείτε αποτελεσματικά ιδέες μπροστά σε μια μεγάλη ομάδα

Συνοδευτική Επιστολή - Κλείσιμο

Tôi rất mong được đảm nhiệm vị trí này tại Quý công ty và đóng góp qua việc hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία
Vị trí này là một thử thách mà tôi rất mong có cơ hội được đảm nhiệm.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία
Tôi rất mong sẽ có cơ hội được thảo luận trực tiếp và cụ thể về vị trí này với ông/bà.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Επίλογος με έμφαση στην δυνατότητα συνέντευξης
Xin vui lòng xem résumé/CV đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Τυποποιημένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για να ειπωθεί στον εργοδότη ότι το βιογραφικό σας συμπεριλαμβάνεται με την συνοδευτική επιστολή σας
Nếu cần, tôi sẵn lòng cung cấp thư giới thiệu từ...
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Βασική φόρμουλα που χρησιμοποιείται για να δηλωθεί στον εργοδότη ότι διαθέτετε συστάσεις
Nếu ông/bà muốn tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với người giới thiệu của tôi...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Σημείωση σχετικά με συστάσεις και πρόσωπα επαφής
Tôi có thể sắp xếp thời gian để được phỏng vấn vào...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Ένδειξη ότι είστε διαθέσιμοι για συνέντευξη
Cảm ơn ông/bà đã dành thời gian xem xét đơn ứng tuyển của tôi. Tôi rất mong có cơ hội được trao đổi trực tiếp với ông bà để thể hiện sự quan tâm và khả năng phục vụ vị trí này. Xin ông/bà vui lòng liên hệ với tôi qua...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Αναφορά προτιμώμενου μέσου επικοινωνίας και ευχαριστίες για την επεξεργασία της αίτησης εργασίας σας
Kính thư,
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός, το όνομα του παραλήπτη είναι άγνωστο
Trân trọng,
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται συχνά, ο παραλήπτης είναι γνωστός
Kính thư,
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται ευρέως, το όνομα του παραλήπτη είναι γνωστό
Thân ái,
Üdvözlettel,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό