Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Συνοδευτική Επιστολή

Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή

Thưa ông,
Gentilissimo,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο
Thưa bà,
Gentilissima,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο
Thưa ông/bà,
Gentili Signore e Signori,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και φύλο του παραλήπτη είναι άγνωστα
Thưa các ông bà,
Alla cortese attenzione di ...,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Thưa ông/bà,
A chi di competenza,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Kính gửi bà Trần Thị B,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Kính gửi bà Trần Thị B,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Kính gửi bà Trần Thị B,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Gentilissimo Bianchi,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως.
Tôi viết thư này để ứng tuyển vào vị trí... được quảng cáo trên... vào ngày...
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό
Tôi xin liên hệ với ông/bà về vị trí... được quảng cáo vào ngày...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε στο διαδίκτυο
Tôi xin phép liên hệ về quảng cáo tuyển dụng của ông/bà trên... đăng ngày...
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Βασική φόρμουλα που εξηγεί που βρέθηκε μια αγγελία
Qua tạp chí/tập san... số..., tôi được biết công ty ông/bà đang tuyển nhân sự cho vị trí... mà tôi rất quan tâm.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό
Tôi rất vinh hạnh được ứng tuyển vị trí... mà công ty ông/bà đang quảng cáo.
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
Tôi muốn được ứng tuyển vào vị trí...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
Hiện nay tôi đang làm việc tại..., và công việc của tôi bao gồm...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Χρησιμοποιείται ως αρχική φράση για να περιγράψει την τρέχουσα επαγγελματική σας κατάσταση

Συνοδευτική Επιστολή - Eπιχειρήματα

Tôi rất quan tâm tới công việc này vì...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση
Tôi muốn được làm việc tại công ty của ông/bà để...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση
Các thế mạnh của tôi là...
I miei punti di forza sono...
Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών σας
Một (số) điểm yếu của tôi là... Nhưng tôi luôn cố gắng không ngừng để khắc phục những mặt hạn chế này.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Περιγραφή των δικών σας αδυναμιών, σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα σας να βελτιωθείτε
Tôi cảm thấy mình phù hợp với vị trí này bởi vì...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Επεξήγηση γιατί είστε ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος για μια θέση εργασίας
Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong..., tôi đã từng...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Επεξήγηση ότι μέχρι στιγμής δεν έχετε εργαστεί σε ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό τομέα, αλλά μπορείτε να επιδείξετε τις ικανότητές από άλλες εμπειρίες που είχατε
Trình độ/Kĩ năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà công việc ở Quý công ty đề ra.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Περιγραφή των ικανοτήτων που σας κάνουν ιδανικούς γι΄ αυτή τη θέση εργασίας
Khi làm việc ở vị trí..., tôi đã học/tích lũy/mở rộng kiến thức của mình về lĩnh vực...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της ικανότητας σας να αποκτήσετε νέες δεξιότητες.
Chuyên ngành của tôi là...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Περιγραφή του τομέα εργασίας όπου έχετε τις πιο πολλές γνώσεις και εμπειρία
Khi còn làm việc tại..., tôi đã trau dồi kiến thức và kĩ năng...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της θέλησης σας να μάθετε νέες δεξιότητες
Kể cả khi làm việc với cường độ cao, tôi không bao giờ xem nhẹ hiệu quả công việc, và vì thế tôi cảm thấy mình rất phù hợp với nhu cầu của vị trí...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Περιγραφή της καταλληλότητας σας για μια θέση βάση της προηγούμενης εργασιακής σας εμπειρίας
Kể cả khi làm việc dưới áp lực, kết quả công việc của tôi vẫn luôn đạt yêu cầu.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Περιγραφή της ικανότητας εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
Và vì vậy, tôi rất muốn có được cơ hội để kết hợp giữa đáp ứng mối quan tâm cá nhân của mình và đảm nhận công việc này.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας
Tôi rất quan tâm tới... và muốn được trao cơ hội để mở rộng kiến thức của mình khi làm việc tại Quý công ty.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας
Như ông/bà có thể thấy trong hồ sơ tôi đính kèm, kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà vị trí này đề ra.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Ανάδειξη του βιογραφικού σας και έμφαση της προσαρμοστικότητας σας σε μια νέα θέση εργασίας
Là... tại công ty..., tôi có cơ hội làm việc theo nhóm trong một môi trường áp lực cao. Nhờ vậy tôi đã rèn luyện được khả năng phối hợp với đồng đội và hoàn thành công việc đúng tiến độ.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Περιγραφή των δεξιοτήτων που έχετε αποκτήσει στην παρούσα εργασία σας
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ của vị trí..., tôi còn có cơ hội rèn luyện các kĩ năng...
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Χρησιμοποιείται για να δείξει πρόσθετες δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω της τρέχουσας εργασία σας. Δεξιότητες που δεν μπορούν κανονικά να συνδεθούν με τον επαγγελματικό τίτλο σας

Συνοδευτική Επιστολή - Δεξιότητες

Tiếng bản ngữ của tôi là..., và tôi còn có thể sử dụng tiếng...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Περιγραφή της μητρικής σας γλώσσας καθώς και άλλως γλωσσών που μιλάτε
Tôi có khả năng sử dụng... thành thạo.
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
Tôi có thể sử dụng... ở mức khá.
Sto imparando...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε αρκετά καλά
Tôi có... năm kinh nghiệm trong...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα
Tôi có thể sử dụng thành thạo...
Sono un(') utente esperto/a di...
Περιγραφή γνώσης χειρισμού Η/Υ
Tôi có khả năng... và...
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Περιγραφή της ισορροπίας των δεξιοτήτων σας
Kĩ năng giao tiếp tốt
Eccellenti doti comunicative
Η δυνατότητα να μοιραστείτε πληροφορίες και να δώσετε εξηγήσεις στους συναδέλφους σας
Khả năng suy diễn, lý luận
Capacità deduttive e di ragionamento
Η ικανότητα να κατανοήσετε κάτι και να δώσετε εξηγήσεις γρήγορα και αποτελεσματικά
Khả năng suy nghĩ logic
Capacità logiche
Η ικανότητα να αναπτύξετε τις ιδέες σας με ακρίβεια
Kĩ năng phân tích
Capacità analitiche
Η ικανότητα να αξιολογήσετε τα πράγματα με λεπτομέρεια
Kĩ năng ứng xử và tạo lập quan hệ
Ottime abilità interpersonali
Η ικανότητα να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε αποτελεσματικά με τους συναδέλφους σας.
Kĩ năng thương lượng
Capacità di negoziazione
Η ικανότητα να κάνετε επιχειρηματικές συμφωνίες με άλλες εταιρείες αποτελεσματικά
Kĩ năng thuyết trình
Capacità di presentazione
Η ικανότητα να επικοινωνείτε αποτελεσματικά ιδέες μπροστά σε μια μεγάλη ομάδα

Συνοδευτική Επιστολή - Κλείσιμο

Tôi rất mong được đảm nhiệm vị trí này tại Quý công ty và đóng góp qua việc hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία
Vị trí này là một thử thách mà tôi rất mong có cơ hội được đảm nhiệm.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία
Tôi rất mong sẽ có cơ hội được thảo luận trực tiếp và cụ thể về vị trí này với ông/bà.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Επίλογος με έμφαση στην δυνατότητα συνέντευξης
Xin vui lòng xem résumé/CV đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.
In allegato trova il mio cv.
Τυποποιημένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για να ειπωθεί στον εργοδότη ότι το βιογραφικό σας συμπεριλαμβάνεται με την συνοδευτική επιστολή σας
Nếu cần, tôi sẵn lòng cung cấp thư giới thiệu từ...
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Βασική φόρμουλα που χρησιμοποιείται για να δηλωθεί στον εργοδότη ότι διαθέτετε συστάσεις
Nếu ông/bà muốn tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với người giới thiệu của tôi...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Σημείωση σχετικά με συστάσεις και πρόσωπα επαφής
Tôi có thể sắp xếp thời gian để được phỏng vấn vào...
Sono disponibile per un colloquio...
Ένδειξη ότι είστε διαθέσιμοι για συνέντευξη
Cảm ơn ông/bà đã dành thời gian xem xét đơn ứng tuyển của tôi. Tôi rất mong có cơ hội được trao đổi trực tiếp với ông bà để thể hiện sự quan tâm và khả năng phục vụ vị trí này. Xin ông/bà vui lòng liên hệ với tôi qua...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Αναφορά προτιμώμενου μέσου επικοινωνίας και ευχαριστίες για την επεξεργασία της αίτησης εργασίας σας
Kính thư,
In fede,
Επίσημος χαιρετισμός, το όνομα του παραλήπτη είναι άγνωστο
Trân trọng,
Cordialmente,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται συχνά, ο παραλήπτης είναι γνωστός
Kính thư,
I miei più cordiali saluti,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται ευρέως, το όνομα του παραλήπτη είναι γνωστό
Thân ái,
Saluti
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό