Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Συνοδευτική Επιστολή

Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή

Dear Sir,
Gentilissimo,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο
Dear Madam,
Gentilissima,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο
Dear Sir / Madam,
Gentili Signore e Signori,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και φύλο του παραλήπτη είναι άγνωστα
Dear Sirs,
Alla cortese attenzione di ...,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
To whom it may concern,
A chi di competenza,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Dear Mr. Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Dear Mrs. Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Miss Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Ms. Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Dear John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως.
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό
I am writing in response to your advertisement posted on…
In risposta all'annuncio apparso ne...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε στο διαδίκτυο
I refer to your advertisement in…dated… .
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Βασική φόρμουλα που εξηγεί που βρέθηκε μια αγγελία
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
I would like to apply for the position of…
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Χρησιμοποιείται ως αρχική φράση για να περιγράψει την τρέχουσα επαγγελματική σας κατάσταση

Συνοδευτική Επιστολή - Eπιχειρήματα

I am particularly interested in this job, as…
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση
I would like to work for you, in order to…
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση
My strengths are…
I miei punti di forza sono...
Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών σας
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Περιγραφή των δικών σας αδυναμιών, σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα σας να βελτιωθείτε
I would be well suited to the position because…
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Επεξήγηση γιατί είστε ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος για μια θέση εργασίας
Although I have no previous experience in…, I have had…
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Επεξήγηση ότι μέχρι στιγμής δεν έχετε εργαστεί σε ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό τομέα, αλλά μπορείτε να επιδείξετε τις ικανότητές από άλλες εμπειρίες που είχατε
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Περιγραφή των ικανοτήτων που σας κάνουν ιδανικούς γι΄ αυτή τη θέση εργασίας
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της ικανότητας σας να αποκτήσετε νέες δεξιότητες.
My area of expertise is…
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Περιγραφή του τομέα εργασίας όπου έχετε τις πιο πολλές γνώσεις και εμπειρία
Whilst working at… I became highly competent in…
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της θέλησης σας να μάθετε νέες δεξιότητες
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Περιγραφή της καταλληλότητας σας για μια θέση βάση της προηγούμενης εργασιακής σας εμπειρίας
Even under pressure I can maintain high standards.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Περιγραφή της ικανότητας εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Ανάδειξη του βιογραφικού σας και έμφαση της προσαρμοστικότητας σας σε μια νέα θέση εργασίας
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Περιγραφή των δεξιοτήτων που έχετε αποκτήσει στην παρούσα εργασία σας
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Χρησιμοποιείται για να δείξει πρόσθετες δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω της τρέχουσας εργασία σας. Δεξιότητες που δεν μπορούν κανονικά να συνδεθούν με τον επαγγελματικό τίτλο σας

Συνοδευτική Επιστολή - Δεξιότητες

My native language is…, but I can also speak…
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Περιγραφή της μητρικής σας γλώσσας καθώς και άλλως γλωσσών που μιλάτε
I have an excellent command of…
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
I have a working knowledge of…
Sto imparando...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε αρκετά καλά
I have …years experience of working…
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα
I am an experienced user of…
Sono un(') utente esperto/a di...
Περιγραφή γνώσης χειρισμού Η/Υ
I believe I possess the right combination of...and… .
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Περιγραφή της ισορροπίας των δεξιοτήτων σας
Excellent communication skills
Eccellenti doti comunicative
Η δυνατότητα να μοιραστείτε πληροφορίες και να δώσετε εξηγήσεις στους συναδέλφους σας
Deductive reasoning
Capacità deduttive e di ragionamento
Η ικανότητα να κατανοήσετε κάτι και να δώσετε εξηγήσεις γρήγορα και αποτελεσματικά
Logical thinking
Capacità logiche
Η ικανότητα να αναπτύξετε τις ιδέες σας με ακρίβεια
Analytical skills
Capacità analitiche
Η ικανότητα να αξιολογήσετε τα πράγματα με λεπτομέρεια
Good interpersonal skills
Ottime abilità interpersonali
Η ικανότητα να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε αποτελεσματικά με τους συναδέλφους σας.
Negotiation skills
Capacità di negoziazione
Η ικανότητα να κάνετε επιχειρηματικές συμφωνίες με άλλες εταιρείες αποτελεσματικά
Presentation skills
Capacità di presentazione
Η ικανότητα να επικοινωνείτε αποτελεσματικά ιδέες μπροστά σε μια μεγάλη ομάδα

Συνοδευτική Επιστολή - Κλείσιμο

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Επίλογος με έμφαση στην δυνατότητα συνέντευξης
Please find my résumé / CV attached.
In allegato trova il mio cv.
Τυποποιημένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για να ειπωθεί στον εργοδότη ότι το βιογραφικό σας συμπεριλαμβάνεται με την συνοδευτική επιστολή σας
I can supply references from…if required.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Βασική φόρμουλα που χρησιμοποιείται για να δηλωθεί στον εργοδότη ότι διαθέτετε συστάσεις
References can be requested from…
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Σημείωση σχετικά με συστάσεις και πρόσωπα επαφής
I am available for interview on…
Sono disponibile per un colloquio...
Ένδειξη ότι είστε διαθέσιμοι για συνέντευξη
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Αναφορά προτιμώμενου μέσου επικοινωνίας και ευχαριστίες για την επεξεργασία της αίτησης εργασίας σας
Yours faithfully,
In fede,
Επίσημος χαιρετισμός, το όνομα του παραλήπτη είναι άγνωστο
Yours sincerely,
Cordialmente,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται συχνά, ο παραλήπτης είναι γνωστός
Respectfully yours,
I miei più cordiali saluti,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται ευρέως, το όνομα του παραλήπτη είναι γνωστό
Kind/Best regards,
Saluti
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό