Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Prenume
Имя
Όνομα υποψήφιου
Nume
Фамилия
Επίθετο υποψήφιου
Data naşterii
Дата рождения
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Locul naşterii
Место рождения
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Naţionalitate
Гражданство
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Stare civilă
Семейное положение
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Necăsătorit
холост/незамужем
δεν είστε παντρεμένος/η
Căsătorit
Женат/замужем
Παντρεμένος/η
Văduv
Вдовец/вдова
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Adresa
Адрес
Διεύθυνση υποψήφιου
Telefon
Телефон
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-mail
E-Mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Website
Сайт
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Начальная школа
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Gimnaziu
Средняя школа
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Старшая школа
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Colegiu (la noi facultate)
университетский колледж
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Ясли
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δύο και τεσσάρων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Grădiniţa (echivalent)
Детский сад
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ciclul primar
Начальная школа
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Gimnaziu
Средняя школа
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Техникум/лицей
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Universitate
Университет
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Experiență de lucru la...
Опыт работы в...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Internship/practică la...
Стажировка в...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Voluntariat la...
Волонтерская практика в ...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Хорошо владею (устный, письменный)
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Свободно владею (устный, письменный)
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Cunoștințe PC.
Со знанием компьютера
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Со знанием CAD / CAM.
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου