Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Primeiro Nome
名字
Όνομα υποψήφιου
Sobrenome
Επίθετο υποψήφιου
Data de Nascimento
生日
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Local de Nascimento
出生地
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Nacionalidade
国籍
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Estado civil
婚姻状况
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Solteiro(a)
单身
δεν είστε παντρεμένος/η
Casado(a)
已婚
Παντρεμένος/η
Viúvo(a)
丧偶
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Endereço
地址
Διεύθυνση υποψήφιου
Telefone
电话
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-mail
电子邮箱
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Website
网址
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Ensino Fundamental
小学
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
初中
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Ensino Médio
高中
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Faculdade
大学
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Escola Infantil
托儿所
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ensino Fundamental
幼儿学校
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ensino Médio
小学
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
中学
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Universidade
高等中学
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Experiência profissional em/ no /na...
在...的工作经历
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Estágio em/ no /na...
在...的实习经历
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Trabalho voluntário em/ no /na...
在...的志愿者服务工作
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

Bom conhecimento da língua ....
良好的书面和口语表达能力
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Fluência em ....
流利的书面和口语表达能力
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Conhecimento de informática
通晓计算机技能
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
出色的交流/谈判/表达能力
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Conhecimento em CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Carteira de motorista
目前持有...驾驶执照
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου