Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

名字
Primer nombre
Όνομα υποψήφιου
Apellido
Επίθετο υποψήφιου
生日
Fecha de nacimiento
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
出生地
Lugar de nacimiento
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
国籍
Nacionalidad
Ιθαγένεια του υποψήφιου
婚姻状况
Estado civil
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
单身
Soltero(a)
δεν είστε παντρεμένος/η
已婚
Casado(a)
Παντρεμένος/η
丧偶
Viudo(a)
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
地址
Dirección
Διεύθυνση υποψήφιου
电话
Teléfono
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
电子邮箱
Email
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
网址
Página Web
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
小学
Escuela Primaria
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
初中
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
高中
Secundaria
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
大学
Universidad
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
托儿所
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δύο και τεσσάρων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
幼儿学校
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
小学
Escuela Secundaria
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
中学
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
高等中学
Universidad
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
大学
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
在...的工作经历
Experiencia laboral en...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
在...的实习经历
Pasantía en...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
在...的志愿者服务工作
Trabajo voluntario en...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

良好的书面和口语表达能力
Buena comprensión oral y escrita de...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
流利的书面和口语表达能力
Fluidez oral y escrita en...
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
通晓计算机技能
Conocimientos de informática
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
出色的交流/谈判/表达能力
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
熟悉CAD/CAM
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
目前持有...驾驶执照
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου