Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Nome
名字
Όνομα υποψήφιου
Cognome
Επίθετο υποψήφιου
Data di nascita
生日
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Luogo di nascita
出生地
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Nazionalità
国籍
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Stato Civile
婚姻状况
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Celibe (m) / Nubile (f)
单身
δεν είστε παντρεμένος/η
Coniugato/a
已婚
Παντρεμένος/η
Vedovo/a
丧偶
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Indirizzo
地址
Διεύθυνση υποψήφιου
Telefono
电话
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-mail
电子邮箱
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Website
网址
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Scuola Elementare
小学
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Scuola Media
初中
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Scuola Media Superiore
高中
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Università
大学
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Asilo (solo in UK)
托儿所
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Scuola Elementare (solo in UK)
幼儿学校
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Scuola Secondaria
小学
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Scuola Superiore (solo in UK)
中学
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Università
高等中学
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Esperienze lavorative presso...
在...的工作经历
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Stagista presso...
在...的实习经历
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Lavoro come volontario...
在...的志愿者服务工作
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

Comprensione orale e scritta buona in...
良好的书面和口语表达能力
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
流利的书面和口语表达能力
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Conoscenze informatiche buone
通晓计算机技能
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
出色的交流/谈判/表达能力
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
熟悉CAD/CAM
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Licenza / Patente di guida tipo...
目前持有...驾驶执照
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου