Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

Vorname
Имя
Όνομα υποψήφιου
Nachname
Фамилия
Επίθετο υποψήφιου
Geburtsdatum
Дата рождения
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Geburtsort
Место рождения
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Staatsangehörigkeit
Гражданство
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Familienstand
Семейное положение
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
ledig
холост/незамужем
δεν είστε παντρεμένος/η
verheiratet
Женат/замужем
Παντρεμένος/η
verwitwet
Вдовец/вдова
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Adresse
Адрес
Διεύθυνση υποψήφιου
Telefon
Телефон
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
Email
E-Mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Website
Сайт
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Grundschule
Начальная школа
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Mittelstufenschule
Средняя школа
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
Oberstufenschule
Старшая школа
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
Hochschule
университетский колледж
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Vorschule
Ясли
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Grundschule
Детский сад
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
weiterführende Schule
Начальная школа
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Oberstufenkolleg
Средняя школа
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Universität
Техникум/лицей
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Arbeitserfahrung bei...
Опыт работы в...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Praktikum bei...
Стажировка в...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Волонтерская практика в ...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Хорошо владею (устный, письменный)
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
... fließend in Wort und Schrift
Свободно владею (устный, письменный)
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
gute Computer-Kenntnisse
Со знанием компьютера
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Kenntnisse in CAD / CAM
Со знанием CAD / CAM.
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Führerschein Klasse...
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου