Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

First Name
Имя
Όνομα υποψήφιου
Surname
Фамилия
Επίθετο υποψήφιου
Date of Birth
Дата рождения
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Place of Birth
Место рождения
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Nationality
Гражданство
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Marital Status
Семейное положение
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Single
холост/незамужем
δεν είστε παντρεμένος/η
Married
Женат/замужем
Παντρεμένος/η
Widowed
Вдовец/вдова
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Address
Адрес
Διεύθυνση υποψήφιου
Phone
Телефон
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-Mail
E-Mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Website
Сайт
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Elementary School
Начальная школа
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Middle School
Средняя школа
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
High School
Старшая школа
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
College
университетский колледж
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Infant School
Ясли
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Junior School
Детский сад
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Secondary School
Начальная школа
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Sixth-Form College
Средняя школа
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
University
Техникум/лицей
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Work experience at…
Опыт работы в...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Internship at…
Стажировка в...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Voluntary work at…
Волонтерская практика в ...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

Good understanding of both written and spoken…
Хорошо владею (устный, письменный)
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Fluency in both written and spoken…
Свободно владею (устный, письменный)
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Computer literate
Со знанием компьютера
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Familiarity with CAD / CAM.
Со знанием CAD / CAM.
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Currently holding a full…driver's license.
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου