Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα | Συστατική Επιστολή

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα

First Name
Vorname
Όνομα υποψήφιου
Surname
Nachname
Επίθετο υποψήφιου
Date of Birth
Geburtsdatum
Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου
Place of Birth
Geburtsort
Τόπος γέννησης του υποψήφιου
Nationality
Staatsangehörigkeit
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Marital Status
Familienstand
Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου
Single
ledig
δεν είστε παντρεμένος/η
Married
verheiratet
Παντρεμένος/η
Widowed
verwitwet
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου συζύγου
Address
Adresse
Διεύθυνση υποψήφιου
Phone
Telefon
Αριθμός τηλεφώνου υποψήφιου
E-Mail
Email
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποψηφίου
Website
Website
Προσωπική ή επαγγελματική ιστοσελίδα υποψήφιου

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Εκπαίδευση

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α για την εισαγωγή στοιχείων εκπαίδευσης
Elementary School
Grundschule
Το πιο βασικό σχολείο, προσφέρει επίσημη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες για παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Middle School
Mittelstufenschule
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α μεταξύ του δημοτικού σχολείου και γυμνάσιου για παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα και δεκατεσσάρων χρονών
High School
Oberstufenschule
Σχολείο στις Η.Π.Α που ακολουθεί το γυμνάσιο για παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ χρονών
College
Hochschule
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στις Η.Π.Α
Infant School
Vorschule
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών τεσσάρων και εφτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Junior School
Grundschule
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών εφτά και δέκα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Secondary School
weiterführende Schule
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Sixth-Form College
Oberstufenkolleg
Εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών δεκαέξι και δεκαοχτώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
University
Universität
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Επαγγελματική εμπειρία

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Τυποποιημένη μορφή για την εισαγωγή στοιχείων επαγγελματικής ιστορίας
Work experience at…
Arbeitserfahrung bei...
Περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής
Internship at…
Praktikum bei...
Περιγραφή προσωρινών περιόδων επαγγελματικής εμπειρίας
Voluntary work at…
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Περιγραφή περιόδων μη αμειβόμενης εργασία για καλό σκοπό

Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Λοιπά Προσόντα

Good understanding of both written and spoken…
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε ικανοποιητικό επίπεδο
Fluency in both written and spoken…
... fließend in Wort und Schrift
Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που έχετε μάθει σε πολύ υψηλό επίπεδο
Computer literate
gute Computer-Kenntnisse
Περιγραφή γνώσης υπολογιστών
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Περιγραφή δεξιοτήτων επικοινωνίας
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Περιγραφή άλλων δεξιοτήτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Υπόδειξη γνώσης χρήσης επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης
Familiarity with CAD / CAM.
Kenntnisse in CAD / CAM
Υπόδειξη γνώσης χρήσης λογισμικού σχεδιασμού
Currently holding a full…driver's license.
Führerschein Klasse...
Υπόδειξη νόμιμης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου