αγγλική μετάφραση του όρου «vähentyä»

FI

«vähentyä» Αγγλικά μετάφραση

FI

vähentyä [vähennyn|vähentynyt] {ρήμα}

volume_up
Japanin väestön lukumäärä saavutti huippunsa vuonna 2007 ja alkoi sitten vähentyä.
In 2007, the Japanese population peaked and entered decline.
Unemployment may be in decline compared with 1999.
Käyttöasteen arvioidaan nousevan useissa jäsenvaltioissa yli sataan prosenttiin, mikä vuoksi metsien nettokasvu alkaa vähentyä vuodesta 2020 lähtien.
This ratio is projected to increase in several countries to over 100%, causing a decline in growing stock after 2020.
Tietyt erot voivat vähentyä talouskasvun ja tiivistyvien yhteismarkkinoiden myötä, mutta uusia tulee tilalle.
Certain disparities may decrease with economic growth and a deeper common market, but new ones will appear.
Baltian maissa, Tsekissä, Unkarissa, Romaniassa ja Bulgariassa väestön määrä saattaa jopa vähentyä.
Nations such as the Czech Republic, Hungary, Romania and Bulgaria will even experience a decrease.
EU:n sitoumus ei voi eikä saa vähentyä uskoon, että kaikki järjestyy nyt automaattisesti.
The EU's commitment cannot and should not decrease in the belief that everything will now arrange itself automatically.
Energy consumption in Europe is growing, even though it should be falling.
On kuitenkin jo kymmenen vuotta siitä, kun tupakan kulutus alkoi vähentyä siellä säännöllisesti.
This is true even though tobacco consumption has been falling constantly there for more than twenty years.
Työikäinen väestö alkaa vähentyä tietyillä alueilla vuoden 2000 paikkeilla mutta joillakin alueilla vasta vuoden 2010 jälkeen.
The fall in the population of working age will start as early as 2000 in certain regions, and in others not until after 2010.
Kasvun vähentyessä prosentin verran 20 miljoonaa ihmistä vajoaa köyhyyteen.
A 1% drop in growth results in 20 million people falling into poverty.
Tuotannon vähentyessä koko maailmassa kaupankäynnin kohteina olevien tuotteiden arvo laski tietysti väistämättä tuotannon vähentymisen myötä.
As output fell all over the world, of course, the value of goods traded necessarily had to drop with the decline in production.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «vähentyä» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

FinnishEmme saa antaa lukuisten paikallisten hedelmälajikkeiden vähentyä.
We should not allow the abundance of local fruit varieties to be diminished.
FinnishJapanin väestön lukumäärä saavutti huippunsa vuonna 2007 ja alkoi sitten vähentyä.
FinnishUuden tekniikan ansiosta kuolemantapaukset voisivat vähentyä vielä enemmän.
FinnishEuroopan energiankulutus kasvaa, vaikka sen pitäisi vähentyä.
Energy consumption in Europe is growing, even though it should be falling.
FinnishBaltian maissa, Tsekissä, Unkarissa, Romaniassa ja Bulgariassa väestön määrä saattaa jopa vähentyä.
Nations such as the Czech Republic, Hungary, Romania and Bulgaria will even experience a decrease.
FinnishOn kuitenkin jo kymmenen vuotta siitä, kun tupakan kulutus alkoi vähentyä siellä säännöllisesti.
This is true even though tobacco consumption has been falling constantly there for more than twenty years.
FinnishEU:n sitoumus ei voi eikä saa vähentyä uskoon, että kaikki järjestyy nyt automaattisesti.
The EU's commitment cannot and should not decrease in the belief that everything will now arrange itself automatically.
FinnishEmme ole edes kirjanneet ylös sitä, ettei ravintoarvo saa pienentyä, ettei vitamiinipitoisuus saa vähentyä.
We have not even stated in the document that there must be no loss of nutritional value or loss of vitamins.
FinnishTyppipäästöt voivat silloin vähentyä selvästi.
FinnishTietyt erot voivat vähentyä talouskasvun ja tiivistyvien yhteismarkkinoiden myötä, mutta uusia tulee tilalle.
Certain disparities may decrease with economic growth and a deeper common market, but new ones will appear.
FinnishTyöttömyys on voinut vähentyä vuoteen 1999 verrattuna.
FinnishEnsin olisi edistettävä kehitystä tekemällä reilun kaupan sopimuksia, minkä jälkeen pakolaisten määräkin saattaisi vähentyä.
We should first generate development by means of fair trade agreements, and then perhaps we will get fewer refugees, too.
FinnishTyöikäinen väestö alkaa vähentyä tietyillä alueilla vuoden 2000 paikkeilla mutta joillakin alueilla vasta vuoden 2010 jälkeen.
The fall in the population of working age will start as early as 2000 in certain regions, and in others not until after 2010.
FinnishOn selvää, ettei terveys voi parantua ja syöpätapaukset vähentyä, kun elintarvikkeissamme on yhä enemmän myrkkyjä.
It is clear that an increase in health and a decrease in incidences of cancer is not possible when our food is becoming increasingly poisoned.
FinnishKäyttöasteen arvioidaan nousevan useissa jäsenvaltioissa yli sataan prosenttiin, mikä vuoksi metsien nettokasvu alkaa vähentyä vuodesta 2020 lähtien.
This ratio is projected to increase in several countries to over 100%, causing a decline in growing stock after 2020.
FinnishTämän lisäksi lentoyhtiöt, ja lopulta kuluttajat, säästävät jopa kolme miljardia euroa, ja hiilidioksidipäästöt voivat vähentyä jopa 12 prosentilla.
It will also enable the airlines and in the end the consumers to save up to EUR 3 billion and to cut CO2 emissions by up to 12%.
FinnishTällaiset teot saattavat vähentyä satelliittikuvien ansiosta, mutta en usko, että satelliittikuvista on hyötyä pilvisinä päivinä tai näkyvyyden ollessa huono.
Satellite photographs may reduce such cases, but I doubt that they will be of any use on cloudy days or when visibility is poor.
FinnishKomissio ei ole ajatellut lainkaan sitä, että vienti saattaa vähentyä, ellei sille pyritä saamaan etukäteen kolmansien maiden hyväksyntää.
The Commission has not remotely taken on board this loss of exports that occurs if no advance measures are taken regarding third countries' acceptance of exports.
FinnishVakauttamis- ja lähentymisohjelmista laadittavien raporttien merkitys voi vähentyä, jos neuvosto ei hyväksy tiukkaa monenvälistä valvontajärjestelmää.
The value of the reports on the stability and convergence programmes could be diminished if the Council does not accept a system of rigorous multilateral monitoring.
FinnishLisäksi on vaara, että vastoin vaatimuksia toimivien lentoyhtiöiden katsottaisiin olevan vaarallisempia turvallisuudelle, jolloin matkustajien määrä saattaisi vähentyä reilusti.
Moreover, airlines not in compliance risked being seen as higher security risks, with potential consequences for significant falls in passenger numbers.